Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti MOTRIN stav s.r.o.

Naše společnost- MOTRIN stav s.r.o., IČ: 282 14 994, sídlem U zahrady 142/4, 111 01 Praha 10- Dolní Měcholupy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 133108 (dále jen jako „MOTRIN stav“), si váží důvěry svých zákazníků.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále jen jako „Zásady“) vás informujeme o způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s vaší návštěvou na našich webových stránkách (www.motrinstav.cz).

Tyto Zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto našich zákazníků, zájemců o naše produkty a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů, který odpovídá vašemu postavení vůči nám.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Dle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „GDPR“) je správcem osobních údajů

   • Společnost: MOTRIN stav s.r.o.
   • IČ: 282 14 994
   • Sídlem: U zahrady 142/4, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
   • Zápis v OR: oddíl C, vložka 133108, vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen jako „Správce“)

1.2. Pro účely těchto Zásad se osobními údaji rozumí veškeré informace identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je pak fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, a to kupříkladu: jméno a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, lokační údaje, síťový identifikátor, operační systém, cookies, nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby (dále jen jako „Osobní údaje“).

1.3.  Správce nemá povinnost a ani nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4.  Správce při zpracování Osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jako i nařízením GDPR.

1.5.  Účastníkem je jakákoliv fyzická osoba, podnikající či nepodnikající, jako i osoba právnická, která nakupuje zboží a služby od společnosti MOTRIN stav, jakožto i osoba která o jejich produkty či služby projeví zájem, a návštěvníky jimi provozovaných webových stránek (dále jen jako „Účastník“).

1.6.  Správce zpracovává veškeré Účastníkem sdělené Osobní údaje vždy transparentním způsobem, co znamená, že Účastník ví, za jakým účelem své Osobní údaje Správci poskytuje.

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupi zboží v e-shopu

2.1.     V případě nákupu zboží nabízeného na webových stránkách Správce bude tento o Uživateli zpracovávat Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjemní, datum narození, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně. V případě že Uživatel je právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou, bude Správce evidovat také jeho obchodní firmu, IČ, DICˇ, adresu sídla nebo místo podnikání, fakturační adresu, identifikační údaje jeho zástupce, nebo jiné kontaktní osoby, a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky.

2.2.     Zpracování těchto Osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje výslovný souhlas Uživatele.

2.3.     Správce bude zpracovávat údaje Uživatele za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmu spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. Správce bude tyto údaje zpracovávat po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby zakoupeného zboží. Po uplynutí této doby je bude Správce zpracovávat pouze za předpokladu, že to stanoví zvláštní právní předpis, nebo pokud to bude nezbytné z jiných právních důvodů.

2.4.     V případě doručování objednaného zboží na Uživatelem určenou adresu, pak Správce poskytne Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci.

2.5.     Pro případ odstoupení od kupní smlouvy pak bude Správce zpracovávat také číslo účtu Uživatele, které jim tento sdělí za účelem vypořádání vzájemných závazků. Takto poskytnuté Osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení peněz a proto, abych byl Správce schopen prokázat, že předmětná částka byla Uživateli skutečně vrácena, maximálně však po dobu promlčecí lhůty vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Poskytnutí těchto Osobních údajů je nezbytným pro vypořádání vzájemných závazků Správce a Uživatele při odstoupení od kupní smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje souhlas Uživatele.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

2.6.     Při zpracování požadavků a zodpovězení dotazů Uživatelů zpracovává Správce Uživatelem dobrovolně poskytnuté Osobní údaje, to však pouze v nezbytně nutném rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku Uživatele, nevznikne-li potřeba zpracovávat Osobní údaje pro jiný účel. Poskytnutí těchto údajů je nezbytně nutné pro možnost zpracování dotazu či požadavku Uživatele, proto pro zpracování těchto údajů není vyžadován souhlas Uživatele.

2.7.     Pokud bude předmětem požadavku Uživatele reklamace zboží, bude Správce zpracovávat Osobní údaje také za účelem vyřízení této reklamace. Osobní údaje Uživatele bude Správce v této souvislosti zpracovávat z důvodu splnění smluvních a zákonných povinností a za účelem doložení průběhu a vyřízení reklamace z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů. Souhlas Uživatele s tímto zpracováním pak není vyžadován. Doba a rozsah Osobních údajů Uživatele pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Správce reklamaci vyřídit.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou webových stránek

2.8.     V souvislosti s prohlížení webových stránek zpracovává Správce protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud na ně Uživatel jede, IP adresu, datum a dobu přístupu, údaje o prohlížeči Uživatele a operačním systému. Tyto údaje Správce zpracovává za účelem jeho oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Na zpracování těchto protokolových souborů není ze zákona vyžadován souhlas Uživatele. Tyto Osobní údaje Správce uchovává po dobu 1 měsíce ode dne návštěvy Uživatele na webové stránce Správce.

2.9.     Za účelem zlepšení fungování webových stránek Správce, jako i optimalizace marketingové aktivity, používá Správce na jeho webových stránkách soubory cookies. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci Uživatelů webové stránky.

2.10.   V případě nesouhlasu se shromažďováním souborů Cookies, má Uživatel možnost zakázat jejích používání v nastavení prohlížeče.

III. Ochrana osobních údajů a způsob jejích zpracování

3.1.     Pokud Účastník odmítne sdělit Správci své Osobní údaje, není pak možné s tímto uzavřít smlouvu, nebo mu poskytnout plnění z této vyplývající. Osobní údaje Účastníka jsou nezbytným předpokladem pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

3.2.     Účastník je povinen Správci sdělit pouze úplně a pravdivé Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost Účastníkem poskytnutých Osobních údajů nese odpovědnost zásadně a výhradně Účastník.

3.3.     Správce přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného či nahodilého přístupu k Osobním údajům, jejích změně, zničení, či ztrátě, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití Osobních údajů Účastníků. Správce dodržuje veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.4.     Správce zpracovává Osobní údaje Účastníků automatizovaně i manuálně a vede záznamy o činnostech zpracování. Při zpracovávání Osobních údajů Správce nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo Účastníků, jejichž Osobní údaje Správce zpracovává dle těchto zásad.

3.5.     Správce nedisponuje informacemi o platebních kartách, kterými Účastník platí. Těmito údaji disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

IV. Předávání Osobních údajů třetím stranám

4.1.     Primárně jsou Účastníkem poskytnuté informace zpracovávány Správcem a jeho zaměstnanci. Správce při zpracovávání Osobních údajů využívá moderní bezpečné a kontrolní mechanismy, zabezpečující maximální možnou ochranu dat. Veškeré osoby, které mají k Osobním údajům Účastníků přístup v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivostí, a tento závazek trvá i po skončení pracovního vztahu se Správcem.

4.2.     Správce je oprávněn předat Osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to pouze k následujícím účelům: dokončení objednávkového procesu, distribuce a doručení zboží, technická a IT podpora, činnost znalců, advokátů a auditorů, vyřizování reklamací.

4.3.     Při plnění svých závazků a povinností a poskytování služeb využívá Správce odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tyto dodavatelé zpracovávají Osobní údaje, které jim Správce předává, mají postavení zpracovatelů Osobních údajů.

4.4.     Správce předává zpracovatelům Osobní údaje Účastníků vždy pouze v nezbytně nutné míře pro účely zpracování a výhradně k účelům poskytování služeb Správce. Za konkrétního zpracovatele si Správce vybírá pouze osoby, které mu poskytnout maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných Osobních údajů. Se všemi zpracovateli má Správce uzavřenou smlouvu, a žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté Osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovatelé jsou společností se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v jiných členských státech Evropské unie.  

4.5.     Správce má zákonnou povinnost poskytnout na požádání Osobní údaje Účastníků státním orgánům a úřadům (např. Policie České republiky, státní úřady v rámci prováděných kontrol apod.).

V. Práva spojené s ochranou Osobních údajů

5.1.     Práva Účastníků v souvislosti s ochranou Osobních údajů:

5.1.1.  právo požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům: Účastník má právo při splnění zákonných podmínek obdržet od Správce bezplatně na základě žádosti informace o tom, zda Správce zpracovává jeho Osobní údaje, pokud je tomu tak, má rovněž právo získat přístup k těmto Osobním údajům. Správce tak na požádání poskytne Účastníkovi veškeré informace o zpracování těch Osobních údajů, kde je v pozici Správce.

5.1.2.  právo na opravu poskytnutých Osobních údajů: pokud Účastník zjistí jakoukoliv nepřesnost či chybu ve zpracovávaných Osobních údajích, má právo Správce na toto upozornit. Správce pak tuto chybu obratem napraví;

5.1.3.  právo na výmaz poskytnutých Osobních údajů: za předpokladu, že pomine účel, pro který Správce zpracovává Osobní údaje, tento automaticky veškeré Osobní údaje Účastníků anonymizuje nebo zlikviduje. Pokud však Správce zpracovává Osobní údaje Účastníka na základě jeho souhlasu, má tento právo kdykoliv tento souhlas odvolat, Správce za takových okolností Osobní údaje neprodleně vymaže. Právo na výmaz však není absolutní, a pokud má Správce nějakou objektivní povinnost Osobní údaje nadále uchovávat (např. z důvodu vedení účetnictví), dojde k výmazu pouze těch Osobních údajů, které již Správce nadále pro původní účely zpracování nepotřebuje;

5.1.4.  právo na omezení zpracování Osobních údajů: Účastník má právo na to, aby Správce zpracování jeho Osobních údajů omezil, pokud: a) popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebou k tomu, aby Správce mohl přesnost těchto údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a Účastník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejích použití; nebo c) Správce již Osobní údaje pro účely zpracovávání nepotřebuje, ale Účastník od Správce požaduje tyto pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků; nebo d) Účastník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Účastníka;

5.1.5.  právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

5.1.6.  právo na přenos Osobních údajů na jiného správce: pokud jsou Osobní údaje zpracovávány automatizovaným způsobem na základě souhlasu Účastníka nebo na základě uzavřené smlouvy, má tento právo na kopii svých Osobních údajů, které Správci poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Účastníkovi, nebo jím zvolené jiné osobě;

5.1.7. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů: při neplnění předpokladů stanovených právními předpisy má Účastník právo vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, pokud právním základem zpracovávání jsou oprávněné zájmy Správce;

5.1.8.  právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů: pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování Osobních údajů, má Účastník právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

5.2.     Účastník může svá práva specifikována v čl. V odst. 5.1. těchto Zásad uplatnit svou žádosti na adrese info@motrinstav.cz, nebo písemně na adresu sídla Správce.

5.3.     Pokud by se Účastník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, může:

5.3.1.  požádat Správce o jejích vysvětlení, a to na e-mailové adrese info@motrinstav.cz;

5.3.2.  vznést námitku, proti zpracování Osobních údajů a požadovat odstranění takto vzniklého stavu (provedením opravy, doplněním údajů, zmazáním údajů).

5.4.     Uplatní-li Účastník své právo dle tohoto článku, je Správce povinen odpovědět mu nejpozději do 30 dnů od obdržení stížnosti.

5.5.     V případě uplatnění některého z práv Účastníka dle tohoto článku, má Správce právo požadovat prokázání totožnosti Účastníka.

5.6.     Správce má v případě opakovaných a nedůvodných žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat Účastníkovi poplatek za administrativní náklady s tímto spojené.

VI. Používané typy cookies

Soubor cookieTypŽivotnostPopis
Nezbytné
cookielawinfo-checkbox-advertisementTechnická cookie1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Reklamní.
elementorTechnická cookiePo dobu návštěvyZákladní technická cookie pro funkci WordPress. Slouží pro tvorbu webových aplikací a služeb, umožňuje majiteli webových stránek přidávat či měnit obsah webu v reálném čase, po dobu, kdy se uživatel prochází webem.
viewed_cookie_policyTechnická cookie1 rokSoubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu či nesouhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Nezbytné. Neukládá žádné osobní údaje.
cookielawinfo-checkbox-necessaryTechnická cookie1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Nezbytné.
cookielawinfo-checkbox-functionalTechnická cookie1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Funkční.
cookielawinfo-checkbox-performanceTechnická cookie1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Výkonové.
cookielawinfo-checkbox-analyticsTechnická cookie1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Analytické.
cookielawinfo-checkbox-othersTechnická cookie1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Jiné.
Analytické
_ga_0BAnalytická cookie2 roky

Tento soubor cookie je nainstalován službou Google Analytics. Je nezbytný pro správné fungování analytických funkcí.

3. strany | Google Analytics

_gaAnalytická cookie2 roky

Soubor cookie _ga je nainstalován službou Google Analytics. Shromažďuje data týkající se uživatelů, relací a kampaní. Dále sleduje používání stránek pro účely analytické zprávy. Soubor cookie ukládá údaje anonymně a pro identifikaci unikátních uživatelů přiděluje náhodně zvolená čísla.

3. strany | Google Analytics

_ga_JYAnalytická cookie2 roky

Tento soubor cookie je nainstalován službou Google Analytics. Je nezbytný pro správné fungování analytických funkcí.

3. strany | Google Analytics

_gidAnalytická cookie1 den

Soubor cookie _gid je nainstalován službou Google Analytics a ukládá informaci týkající se využívání stránek uživateli, dále vytváří analytickou zprávu o výkonnosti webových stránek. Některá ze shromažďovaných dat obsahují údaje o počtu uživatelů, o tom, odkud se na stránky dostali, a o dalších stránkách, které anonymně navštívili.

3. strany | Google Analytics

_gat_gtag_UA_19Analytická cookie1 minuta

Tento soubor cookies je nainstalován službou Google pro rozlišování uživatelů.

3. strany | Google Analytics

_gat_gtag_UA_18Analytická cookie1 minuta

Tento soubor cookies je nainstalován službou Google pro rozlišování uživatelů.

3. strany | Google Analytics

Reklamní
_fbpReklamní cookie3 měsíce

Facebook instaluje tento soubor cookies pro zobrazení reklamy na stránkách Facebooku nebo na digitálních platformách podporovaných službou Facebook advertising, a to po návštěvě webových stránek.

3. strany | Facebook

frReklamní cookie3 měsíce

Pomocná marketingová cookie reklamního systému Facebook.
Facebook instaluje tento soubor cookie, aby se uživatelům zobrazovala relevantní reklama, a to na základě jejich chování na internetu, na stránkách, kde je umístěn pixel Facebooku nebo sociální plugin Facebooku.

3. strany | Facebook

Jiné
woocommerce_geo_hashTechnická cookiePo dobu návštěvyBez popisu

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.     Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webovým stránkám realizován. K řešení případných sporů vzniklých mezi vámi a Správcem jsou příslušné české soudy.

7.2.     Se svými dotazy nebo stížnostmi se můžou Účastníci obrátit na nás, jakožto Správce osobních údajů, a to e-mailem na adresu info@motrinstav.cz, telefonicky na čísle +420 736 622 288, nebo písemně na adresu sídla Správce, U zahrady 142/4, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10.

7.3.     Účastnící mají rovněž právo obrátit se s případnou stížnosti na Správce na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7.4.     Tyto zásady ochranných údajů jsou účinné od 15.8.2020 a jsou k dispozici na webových stránkách Správce.